Prayer Time

Iqama
Fajr 05:50 06:15 
Dhuhr 01:12 01:25
Asr 04:42 05:00 
Maghreb    07:00 + 5 min
Isha 08:36 09:00 
Jumuah 01:10