Prayer Time

Iqama
Fajr 05:03 05:30 
Dhuhr 01:10 01:20
Asr 04:57 05:15 
Maghreb    07:59 + 5 min
Isha 09:18 09:30 
Jumuah 01:10