Prayer Time

Iqama
Fajr 04:34 05:00 
Dhuhr 01:13 01:25
Asr 05:06 05:15 
Maghreb    08:24 + 5 min
Isha 09:51 10:00 
Jumuah 01:10