Prayer Time

Iqama
Fajr 04:10 04:45 
Dhuhr 01:09 01:25
Asr 05:05 05:15 
Maghreb    08:36 + 5 min
Isha 10:09 10:15 
Jumuah 01:10