Prayer Time

Iqama
Fajr 05:58 06:15 
Dhuhr 12:02 12:50
Asr 02:29 03:20 
Maghreb    04:47 + 5 min
Isha 06:06 07:30 
Jumuah 01:10